Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mops.pelplin.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie,

Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.    Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
2.    Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
a.    Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
b.    Niektóre grafiki mogą nie zawierać tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
3.    Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
a.    Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
b.    Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c.    Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
d.    Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
4.    Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tekstem za tłem strony będzie niski.
5.    Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy format tekstu będzie niewielki.
6.   Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy treść będzie mniej czytelna poprzez jej wyjustowanie
7.   Zawiera pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z  takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
8.   Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów, których nie można odczytać przez OCR. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strona internetowa https://mops.pelplin.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

  • Powiększenie lub pomniejszenie tekstu,
  • Regulacja skali szarości,
  • Możliwość zmiany kontrastu,
  • negatywny lub wyskoki kontrast,
  • jasne tło,
  • Oznaczenie innym kolorem oraz podkreśleniem linków,
  • Powiększenie linków po najechaniu kursorem,
  • czytelną czcionkę,
  • Zaprojektowanie w sposób responsywny,
  • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu od budynku znajdują się schody umożliwiające dostanie się do budynku. Przy wejściu, w przedsionku znajduje się domofon co pozwala na lepszą kontrolę oraz pomoc przy wejściu osobom z niepełnosprawnością. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, zawierają bariery w postaci progów. W budynku nie ma wind. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. W budynku nie ma toalet dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zapewnia się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowane są przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021 r.
Aktualizacja deklaracji sporządzono dnia: 30.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny: Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35,  83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 99.05 % wynik testu. : http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=3cf5bcbb-a838-4313-8caa-7b9b2c55d6fe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dominik Łepek
e-mail: dlepek@mops.pelplin.pl
Telefon: (58) 536-12-47

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.