Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)

Komu przysługuje? Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek z dopłatą?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

Jakie trzeba spełnić warunki?

 1. Wnioskodawca musi spełniać warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające
  z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 roku.
 3. Wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku gdy lokal mieszkalny najmowany
  w dniu składania wniosku jest inny niż zajmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.).
 4. Wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

 1. Na wniosku o dodatek mieszkaniowy wnioskodawca umieszcza adnotację: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
 2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy, że przed dniem 14 marca 2020 r. był najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego oraz wcześniej nie ubiegał się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę
  w dniu 14 marca 2020 r. i w miesiącu składania wniosku.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin.

Szczegółowych informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 536-12-47 w. 23.