III edycja Konkursu Antek

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić wszystkie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu z terenu województwa pomorskiego , chcące podzielić się swoim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów społecznych. Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie działań zwiększających dostęp do rynku pracy osób defaworyzowanych oraz aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze inicjatywy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i które podejmują przynajmniej jeden z niżej wymienionych tematów: wyrównywanie szans na rynku pracy; promowanie mobilności i elastyczności zawodowej; promowanie postaw aktywnych w życiu społecznym i/lub zawodowym; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu na adres biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ( ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk) ankiety konkursowej. Termin przesłania ankiet do Biura upływa z dniem 31.08.2011 r. ( decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura FRDL w Gdańsku). 

Więcej informacji , regulamin Konkursu Antek oraz formularz ankiety konkursowej znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.gdańsk.frdl.pl