INFORMACJA

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) art. 4. 1. „Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.”

„2. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku węglowego…”.

„3. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Do dnia 15 grudnia 2022 r. gmina może złożyć korektę wniosku.”

„4. Środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku…”.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.”

W związku z powyższym informujemy, że na chwilę obecną Gmina Pelplin nie otrzymała dotacji od wojewody pomorskiego na realizację dodatków węglowych, na które wnioski zostały złożone po 24.08.2022 r. Mając na uwadze powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie nie będzie wypłacał dodatku węglowego do czasu otrzymania środków na ten cel. Co za tym idzie, nie jest możliwym dotrzymanie ustawowego terminu wypłaty dodatku w ciągu 2 miesięcy.

Jednocześnie powiadamiamy, że nie otrzymaliśmy również dotacji na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasa, gaz skroplony LPG oraz olej.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Laskowski
Dyrektor MOPS Pelplin