Informacja

Zarządzenie Nr 17/10
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w miesiącu grudniu 2010 r.

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie – Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. , zarządzam:
§ 1
Ustalam dzień 24 grudnia 2010 roku dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 25 grudnia 2010 roku. Ustalenie dnia wolnego od pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami art.130 § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy, udziela pracownikom innego dnia wolnego. Dzień 25 grudnia 2010 r. ( sobota) jest dniem świątecznym czyli dniem ustawowo wolnym od pracy.
§ 2
Informację o zmienionej liczbie dni pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w miesiącu grudniu 2010 r. podaje się do wiadomości poszczególnym pracownikom oraz do wiadomości publicznej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.