Informacje ważne dla Kombatantów

            Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Warszawie, informuje, że w roku 2010 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom do realizacji zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

             Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie, umieszczone są na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl).

              Wzorem lat ubiegłych, pomocy w sporządzeniu wniosku udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, przy Placu Grunwaldzkim 7/1. Tel. (058) 536-12-47.