Archiwum kategorii: Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) art. 4. 1. „Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.”

„2. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację wypłat dodatku węglowego…”.

„3. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Do dnia 15 grudnia 2022 r. gmina może złożyć korektę wniosku.”

„4. Środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku…”.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.”

W związku z powyższym informujemy, że na chwilę obecną Gmina Pelplin nie otrzymała dotacji od wojewody pomorskiego na realizację dodatków węglowych, na które wnioski zostały złożone po 24.08.2022 r. Mając na uwadze powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie nie będzie wypłacał dodatku węglowego do czasu otrzymania środków na ten cel. Co za tym idzie, nie jest możliwym dotrzymanie ustawowego terminu wypłaty dodatku w ciągu 2 miesięcy.

Jednocześnie powiadamiamy, że nie otrzymaliśmy również dotacji na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasa, gaz skroplony LPG oraz olej.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Laskowski
Dyrektor MOPS Pelplin

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Pelplinie informuje, że wnioski w sprawie dodatku  będą przyjmowane w siedzibie ośrodka, Plac Grunwaldzki 7/1 w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku otrzymają gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

KLAUZULA RODO