Komisja alkoholowa – informacje

Aktem powołującym Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin. Obecnie działająca komisja została stworzona na podstawie Zarządzenia 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 27 maja 2022 roku.

Obecny pełny Skład Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

 • Maciej Laskowski – przewodniczący komisji
 • Mariusz Naumowicz – wiceprzewodniczący komisji
 • Sławomir Jasiński – członek
 • Arkadiusz Grenc – członek
 • Lucyna Bielińska – członek
 • Magdalena Lehmann – członek
 • Marcela Krygier – członek

Komisja działa na podstawie Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Zarządzaniem nr 16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 20 stycznia 2015 r.

Główne zadania komisji to:

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

– udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie;

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

– podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podstawowe cele programu:

 • ograniczanie ilości spożywanego alkoholu
 • kształtowanie wzorców życia bez alkoholu wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych
 • zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku handlu alkoholem
 • poprawa dostępności do leczenia odwykowego dla mieszkańców gminy
 • wspieranie psychospołeczne i prawne osób dotkniętych problemem alkoholizmu
 • prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej
 • współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Punkt konsultacyjny mieści się przy ul. Plac Grunwaldzki 7/1

Godziny otwarcia:
Czwartek: godz. 14:30 – 15:30

Telefony kontaktowe:
– Pan Maciej Laskowski tel.  58 536 12 47