Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem  osoby ubezwłasnowolnionej, a także reprezentacja jej w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  Sąd może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, decyduje Sąd.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, 
 3. korzystanie z pełni praw publicznych, 
 4. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 6. nieposzlakowana opinia, 
 7. wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

         Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, ul. Plac Grunwaldzki 7/1-  telefon 58- 536 1247.

                                                                                                      Kierownik

                                                                            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     w Pelplinie

                                                                                                 /-/ Maria Pańczyk