NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

Należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

Należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

Należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5) która nie ukończyła 26 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

6) która ukończyła 65 lat,

Należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna w wyniku której osoba znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PELPLINIE

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Radosław Woźniak zgłoszony przez Okręgową Radę Adwokacką z siedzibą w Gdańsku.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest w pomieszczeniu
nr 11 w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:

Poniedziałek od 10.00 do 14.00
Wtorek od 10.00 do 14.00
Środa od 14.00 do 18.00
Czwartek od 14.00 do 18.00
Piątek od 10.00 do 14.00