Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Których przedmiotem jest „Świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, w roku 2017.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – wzór oferty
Zał. nr 3 – wykaz usług wykonywanych lub wykonanych
Zał. nr 4 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Zał. nr 5 – wzór umowy