Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Których przedmiotem jest Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania ,w roku 2017”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.

Szczegóły poniżej:

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – wzór oferty
Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Zał. nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Zał nr 5 – Wzór umowy