Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko Referent ds. księgowości i kadr

Określenie  stanowiska  urzędniczego :   Referent ds.  księgowości  i  kadr

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie  wyższe ekonomiczne,

 • doświadczenie zawodowe pracy w księgowości w zakładach lub jednostkach  budżetowych,

 • posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystania z praw publicznych,

 •  znajomość  zagadnień  realizowanych  na  stanowisku :  ustawa o samorządzie gminnym, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
 • obywatelstwo polskie,

 •  nieposzlakowana opinia,

 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 • uregulowany stosunek wojskowy,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 •  

  Wymagania dodatkowe :

  • poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • preferowane posiadanie kursów specjalistycznych,
  •  umiejętność dobrej organizacji pracy,
  •  samodzielność, kreatywność, komunikatywność i inicjatywa,
  •  wysoka kultura osobista,
  • wysoka samodyscyplina.

     Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku :

  • realizacja zadań związanych z obrotem gotówkowym  i  bezgotówkowym,
  • sporządzanie raportów związanych  z  obrotem  finansowym,
  • sporządzanie przelewów,
  • dokonywanie wypłat,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie umów o pracę, list obecności  oraz  przygotowywanie  świadectw pracy  i  opinii,
  • przygotowywanie dokumentacji  o  emeryturę i rentę,
  • ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników,
  • ewidencjonowanie kar regulaminowych.
  • organizacja i koordynacja stażów pracy a także praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i  studentów,
  • organizowanie i przeprowadzanie przeglądów kadrowych oraz ocen  kwalifikacyjnych pracowników.

       Wymagane dokumenty :

  • list motywacyjny,
  • curriculum  vitae,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie  i  ukończone  szkolenia,
  • dokumenty potwierdzające  doświadczenie  zawodowe,
  • kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,
  • oświadczenie  o  niekaralności,
  • oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych osobowych  zawartych  w  ofercie o pracy,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

    

   Termin  i  miejsce  składania  ofert :

Wymagane dokumenty należy składać na adres :Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, 83-130 Pelplin, Plac  Grunwaldzki 7/1, w  terminie do dnia  09.01.2009 r. do godz. 12.00, zapakowane w zamkniętą  kopertę z dopiskiem: Nabór  na  stanowisko  urzędnicze ds. księgowości i kadr. Oferty, które wpłyną  po wyżej  wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.  

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pelplinie