Ogłoszenie o otwartym konkursie na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób …

4. Przewidywana kwota na realizację zadania – 135.000 zł.

Koszt realizacji usług opiekuńczych w 2006 r., wyniósł – 66.300 zł.. 

Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia 2007r. do  października 2007r. wyniósł 90.000 zł.

5. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i wyznania, jeżeli ich cele statutowe  obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

6. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2007r.do godz.9.45 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinieul. Plac Grunwaldzki 7,w godz. od 8.00 do 15.00,  w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem Konkurs otwarty naświadczenie usług  i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego DomuSamopomocy.

7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zawarcie w niej: szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowanego działania, informacji o terminie i miejscu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacji  o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, innych informacji zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert oraz dołączenie do oferty:

– aktualnego oryginalnego dokumentu potwierdzającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu  (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np: wypis z KRS,

– kserokopii aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np: statut,

– oświadczenia o terminowym rozliczeniu się z dotychczas  otrzymywanych dotacji jednostek samorządu terytorialnego,

– sprawozdania merytorycznego  i finansowego za ostatni rok.

8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia, w formie załącznika do składanej oferty całościowego,szczegółowego programu działania, w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej, miesięcznej kalkulacjikosztów.

9. Podmiot uprawniony, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązuje się dowykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.

10. Podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany  do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanychna realizację umowy.

11. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 15 stycznia 2009 r.

12. Warunki przyznania dotacji i warunki realizacji zadania określa ustawa  o pomocy społecznej.

13. Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 28 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00, dokona rozstrzygnięcia konkursu, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania oraz wymagania określone w art.31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.w którym przy rozpatrywaniu  ofert organ ogłaszający konkurs:

1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;

2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realcji do zakresu rzeczowego zadania;

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Komisja dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:

a) merytorycznej wartości oferty,

b) społecznego znaczenia inicjatywy,

c) kosztów wykonania zadań, w tym wysokości wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

d)efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,

e) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,

f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,

g) innowacyjność realizacji projektu.

15. Wzór oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej, 83-130 Pelplin ul.Plac Grunwaldzki 7.

16. O wynikach konkursu, podmioty które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie  dojednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.

17. Planowana na realizację zadania kwota może podlegać korekcie, po uchwaleniu budżetu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pelplinie
mgr Maria Pańczyk