Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

 • 1.Zadaniem pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem, jest świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w domach, miesięcznie dla  około 60 osób. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w 2009 r. około 60.000  i 2010 r. około 60.000.

 • 2.Miejsce i termin realizacji zadania: miasto i gmina Pelplin, od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 • 3. Koszt realizacji usług opiekuńczych ogółem w 2007r. wyniósł  435.428  zł. 

 

          Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia 2008 r. do września 2008 r. wyniósł  384.278 zł.Przewidywana kwota na realizację zadania  w 2009r. wynosi 530.000 zł. Przewidywana kwota na realizację zadania w 2010 r. wynosi 550.000 zł.Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w następujący sposób- dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych po przedstawieniu faktury za dany miesiąc, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków finansowych do dnia 10 następnego miesiąca.

 • 4. Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące   działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 • 5.Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2008 r. do godz. 9.45 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1 , w godz. od 8.00 do godz.15.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem : Konkurs otwarty na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zawarcie w niej: szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowanego działania, informacji o terminie i miejscu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacji  o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, innych informacji zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofertoraz dołączenie do oferty:– aktualnego oryginalnego dokumentu potwierdzającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu  ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np: wypis z KRS,– kserokopii aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np: statut,– oświadczenia o terminowym rozliczeniu się z dotychczas  otrzymywanych dotacji z  jednostek samorządu terytorialnego,– sprawozdania merytorycznego  i finansowego za ostatni rok. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w formie załącznika  do składanej oferty, całościowego, szczegółowego programu działania w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej miesięcznej kalkulacji kosztów, z wyliczeniem wartości jednej godziny usługowej, świadczonej na rzecz klienta, w ramach przekazywanych przez podmiot zlecający środków finansowych w zakresie świadczenia usług opiekuńcczych.

 •  6. Podmiot uprawniony  przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie  i na zasadach  określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.Podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia zadania.

 • 7. Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, dnia 28 listopada 2008 r. o godz.10.00  dokona rozstrzygnięcia konkursu, biorąc pod uwagę wymagania określone w art.31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania;4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;6) uwzględnia wysokość dotacji która jest przeznaczona na realizację zadania.

 • 8. Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

a) merytorycznej wartości oferty,b) społecznego znaczenia inicjatywy,c) kosztów wykonania zadania oraz ewentualnych kosztów dodatkowych zadań na rzecz społeczeństwa  miasta i gminy Pelplin;d) efektów i doświadczeń oferenta w realizacji zadania oraz dotychczasowej  współpracy z jednostkami  organizacyjnymi samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;e) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań , w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,

 • 9. Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 83-130 Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 7/1.

 • 10. O wynikach konkursu, podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.

 • 11.. Planowana na realizację zadania kwota, może podlegać korekcie po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Pelplinie.

  

  Kierownik Miejskiego 
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Maria Pańczyk