Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych

1.Zadaniem pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem, jest świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w domach, miesięcznie dla  około 60 osób.Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w 2008r. około 63.600.  

2.Miejsce i termin realizacji zadania: miasto i gmina Pelplin, od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

3.Koszt realizacji usług opiekuńczych ogółem w 2006r. wyniósł  352.844 zł.            

Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia 2007r. do września 2007r. wyniósł 355.637 zł.

Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 439.000 zł. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w następujący sposób- dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych po przedstawieniu faktury za dany miesiąc, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków finansowych do dnia 10 następnego miesiąca.

4.Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

5.Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2007r. do godz. 9.45 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7 , w godz. od 8.00 do godz.15.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem:

Konkurs otwarty na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zawarcie w niej: szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowanego działania, informacji o terminie i miejscu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacji  o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, innych informacji zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofertoraz dołączenie do oferty:– aktualnego oryginalnego dokumentu potwierdzającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu  ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np: wypis z KRS,– kserokopii aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np: statut,– oświadczenia o terminowym rozliczeniu się z dotychczas  otrzymywanych dotacji jednostek samorządu terytorialnego,– sprawozdania merytorycznego  i finansowego za ostatni rok. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w formie załącznika  do składanej oferty, całościowego, szczegółowego programu działania w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej miesięcznej kalkulacji kosztów, z wyliczeniem wartości jednej godziny usługowej, świadczonej na rzecz klienta, w ramach przekazywanych przez podmiot zlecający środków finansowych w zakresie świadczenia usług opiekuńcczych. 

6.Podmiot uprawniony  przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie  i na zasadach  określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.Podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia zadania.

7.Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, dnia 28 listopada 2007r. o godz.10.00  dokona rozstrzygnięcia konkursu, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania oraz  niżej wymienione wymagania określone w art.31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w którym przy rozpatrywaniu  ofert organ ogłaszający konkurs:

1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realcji do zakresu rzeczowego zadania;
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

a) merytorycznej wartości oferty,
b) społecznego znaczenia inicjatywy,
c) kosztów wykonania zadań, w tym wysokości wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
d) efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,
e) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań , w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie,
f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,
g) innowacyjność realizacji projektu.

9. Wzór projektu oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 83-130 Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 7.

10. O wynikach konkursu, podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.

11. Planowana na realizację zadania kwota, może podlegać korekcie po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Pelplinie.                                                                               

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Pańczyk

Możliwość pobrania pliku w formacie .pdf w zakładce O ośrodku/Pliki do pobrania