Okres zasiłkowy 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze 500+ oraz fundusz alimentacyjny rozpoczyna się od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r. (świadczenie 500+: bankowość elektroniczna, Platforma Emp@tia, fundusz alimentacyjny tylko przez Platformę Emp@tia), od 1 sierpnia 2018 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w MOPS Pelplin. Obowiązujące kryterium dochodowe dotyczące świadczenia wychowawczego pozostaje bez zmian, tj.; 800 zł netto na osobę w rodzinie, składając wniosek na pierwsze dziecko oraz 1200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Na drugie i każde kolejne dziecko wnioski będą rozpatrywane bezdochodowo. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto.

Informujemy, że wnioski o jednorazowe świadczenie „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. (bankowość elektroniczna, Platforma Emp@tia), drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. w MOPS w Pelplinie (wnioski do pobrania dostępne od 2 lipca 2018 r. w tut. Ośrodku). Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, do ukończenia przez dziecko/osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku uczących się niepełnosprawnych dzieci/osób.

Więcej informacji na temat świadczenia „Dobry Start” można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r.

Instrukcja, w jaki sposób  można złożyć wnioski o ustalenie prawa do świadczeń przez Emp@tię, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Link do strony znajduje się poniżej.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9042,swiadczenia-dla-rodzin-online.html

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego wynoszą:

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,

(w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci),

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

1) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.