Otwarty Konkurs Ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PELPLIN

z siedzibą w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 4

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy

na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009r. ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz1536 ze zm.), dla podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, jak niżej:

1. organizacji pozarządowych:

1) niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia).

2.   prowadzonych także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej,

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,

3) spółdzielnie socjalne prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmioty wymienione w ust.2 pkt. 1- 4 , jeżeli nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 1. Zadaniem publicznym z zakresu pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem, jest świadczenie usług i rehabilitacji dla około 18 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy,

 2. Miejsce i termin realizacji zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy, od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r i od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

3. Przewidywana kwota na realizację zadania w 2015 r. wynosi 216.000 zł.

Przewidywana kwota na realizację zadania w 2016 r. ustalona zostanie uchwałą budżetową Rady Miasta i Gminy Pelplin.

4. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, i po zawarciu umowy zlecenia.

5. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację powyższego zadania, nie mogą być przeznaczone na inny cel.

6. Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2014 r(poniedziałek) do godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem : „Konkurs otwarty na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

7. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25 ).

8. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np.: wypis z KRS),

 2. kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np.: statut,

 3. oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymywanych dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,

 4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji,

Załączniki składane w formie kserokopii, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione.

9. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w formie załącznika do składanej oferty, całościowego, szczegółowego programu działania w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej miesięcznej kalkulacji kosztów, z wyliczeniem wartości jednej godziny usługowej, świadczonej na rzecz klienta, w ramach przekazywanych przez podmiot zlecający środków finansowych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

10. Oceny formalnej i merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

11. Wyboru oferty dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

 1. kryterium formalne – do udziału dopuszczone zostaną tylko te podmioty o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz1536 ze zm.),

 2. kryterium merytoryczne:

  1. deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

  2. przedstawiona kalkulacja kosztów, w tym w relacja do zakresu rzeczowego zadania,

  3. zadeklarowany ewentualny udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

  1. analiza i ocena realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,

  2. rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia,

  3. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

12. Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Pelplinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Pelplinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, niezwłocznie po wyborze oferty, jednakże nie później niż do dnia 19 grudnia 2014 r.

13. Planowana na realizację zadania kwota, może podlegać korekcie po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Pelplinie.

Oferta niespełniająca warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu. Ofertę należy wypełnić czytelnie, czyli pismem drukowanym, maszynowo lub komputerowo.

Zgodnie z art. 13 ust.2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), podawane są do wiadomości informacje o zrealizowanych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju wraz z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy:

 1. Świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w 2013 r. realizowane było przez Caritas Diecezji Pelplińskiej ul. Sambora 28 , 83 – 130 Pelplin. Kwota przyznanej dotacji –179.280 zł. Kwota rozliczonej dotacji 179.280 zł.

 2. W roku 2014 zadanie tego samego rodzaju jest w trakcie realizacji.

1. oferta

2. sprawozdanie częściowe/końcowe

3. umowa na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

/-/ Andrzej Stanuch