Otwarty Konkurs Ofert na świadczenie usług opiekuńczych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PELPLIN

z  s i e d z i b ą  w  P e l p l i n i e  P l a c  G r u n w a l d z k i  4

 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na świadczenie usług opiekuńczych

 

 

na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. Nr 175 poz.  1362 z 2009r. ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz1536 ze zm.), dla podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, jak niżej:

1.  organizacji pozarządowych:

   1)   niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

   2)   niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia).

2.   prowadzonych także przez:

   1)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej,

   2)   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące  działalność z zakresu pomocy społecznej,

   3)   spółdzielnie socjalne prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,

   4)   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmioty wymienione w ust.2 pkt. 1- 4 , jeżeli nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,

akcjonariuszy i pracowników.

 

 

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

1.     Zadaniem publicznym z zakresu pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem, jest świadczenie usług

     opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, średniomiesięcznie dla   60 osób, przy

     średniomiesięcznym wykonaniu 4.442 godziny. Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji w danym

     miesiącu uzależniona będzie od faktycznych potrzeb.

2.     Miejsce i termin realizacji zadania: miasto i gmina Pelplin, od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i od

     01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3.  Przewidywana kwota na realizację zadania  w 2013 r. wynosi 586.300 zł.

     Przewidywana kwota na realizację zadania w 2014 r. ustalona zostanie uchwałą budżetową Rady Miasta i  

     Gminy Pelplin.

4.  Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

     na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i po zawarciu umowy zlecenia.

5.  Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację powyższego zadania, nie mogą być przeznaczone na

     inny cel.

6.  Oferty należy składać do dnia 14 grudnia  2012 r. (piątek) do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, , w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem : „Konkurs otwarty na  świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin”. Decyduje data wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

7. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25 ).

Wzory dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie oraz na stronie internetowej  www.mops.pelplin.pl .

–  oferta,

–  sprawozdanie częściowe/końcowe,

–  umowa na realizację zadania publicznego

8. Do oferty należy dołączyć:

1)       aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu  ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np.: wypis z KRS),

2)       kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np.: statut,

3)       oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas  otrzymywanych dotacji z  jednostek samorządu terytorialnego,

4)       sprawozdanie merytoryczne  i finansowe za ostatni rok, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji,

Załączniki składane w formie kserokopii, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione.

9.  Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w formie załącznika  do składanej oferty, całościowego,

     szczegółowego programu działania w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej miesięcznej

     kalkulacji kosztów, z wyliczeniem wartości jednej godziny usługowej, świadczonej na rzecz klienta,

     w ramach przekazywanych przez podmiot zlecający środków finansowych w zakresie świadczenia usług

     opiekuńczych.

10.   Oceny formalnej i merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

      Pelplin.

11. Wyboru oferty dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1)       kryterium formalne – do udziału dopuszczone zostaną tylko te podmioty o których mowa  w art. 3 ust 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz1536 ze zm.),

2)       kryterium merytoryczne:

a.       deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizowaćzadanie,

b.      przedstawiona kalkulacja kosztów, w tym w relacja do zakresu rzeczowego zadania,

c.       zadeklarowany ewentualny udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych

źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

d.      analiza i ocena realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,

e.       rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia,

f.        wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

12. Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

      w  Pelplinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, także na tablicy ogłoszeń w siedzibie

      Urzędu Miasta w Pelplinie i  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, niezwłocznie po wyborze

     oferty, jednakże nie później niż do dnia 21 grudnia 2012r.

13. Planowana na realizację zadania kwota, może podlegać korekcie po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską 

     w Pelplinie.

 

   Oferta niespełniająca warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu.

   Ofertę należy wypełnić czytelnie, czyli pismem drukowanym, maszynowo lub komputerowo.

 

Zgodnie z ustawą z 2003 r. Nr 96, poz. 873 art. 13 ust.2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) podawane są do wiadomości informacje o zrealizowanych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju wraz z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy:

1.        Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin w 2011 r. – Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki ul. Garbary 12/13, 80 – 827 Gdańsk. Kwota przyznanej dotacji – 541.795  zł. Kwota rozliczonej dotacji – 541.795 zł.

2.        W roku 2012 zadanie tego samego rodzaju jest w trakcie realizacji.

 

Załączniki:

wzór oferty

wzór sprawozdania

wzór umowy 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

                                                                                                       /-/ Andrzej Stanuch