Otwarty Konkurs Ofert na świadczenie usług specjalistycznych i rehabilitacji

Zarządzenie Nr 176/2012

 

Burmistrza Miasta i Gminy  Pelplin

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 i 2014 zadania

z zakresu pomocy społecznej świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 

    Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2009 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

 

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w roku 2013 i 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej- świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy oraz powołuje się Komisję Konkursową w celu przedłożenia propozycji, co do wyboru ofert na ich realizację.

 

§ 2

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala się:

1) treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, która stanowi Załącznik Nr 1

     do niniejszego   Zarządzenia;

2) wzór oferty podmiotu uprawnionego, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) skład Komisji Konkursowej, który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

4) regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

5) wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty, który stanowi Załącznik Nr 5

    do niniejszego Zarządzenia;

6) wzór umowy zlecenia realizacji zadania, który stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

7) wzór sprawozdania częściowego/końcowego, stanowiącego załącznik Nr 7

    do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik:

 wzór umowy

 wzór oferty

wzór sprawozdania