Otwarty konkurs ofert

1. RODZAJ ZADANIA:  

Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.     

2. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

1) Na realizację zadania w 2008 roku planuje się przeznaczyć z budżetu miasta kwotę w wysokości 45.000 złotych.

2) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.  

3. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI: 

1) Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku publicznego działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ).

2) Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty wyłonione w drodze konkursu, z uwzględnieniem charakteru świetlicy, potrzeb dzieci przebywających w danym środowisku oraz terytorialnego zasięgu działania świetlicy.

3) Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4) Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5) W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania realizacji zadania, kwoty dofinansowania ze strony Gminy i Miasta Pelplin nie może przekroczyć 70% rzeczywistych kosztów.

6) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą.   

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

1) Zadanie zrealizowane zostanie w 2008 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2) Zadanie winno być zrealizowane z największą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3) W realizacji zadania należy uwzględnić:– działania opiekuńczo – wychowawcze podjęte wobec dzieci wymagających wsparcia,– zgodność zakresu zadań z diagnozowanymi potrzebami dzieci,– obowiązek współpracy z rodziną, szkołą i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,– fakt, iż świetlica opiekuńczo – wychowawcza ma być czynna od poniedziałku do piątku – w miarę możliwości zapewnienie posiłku dzieciom– pomoce dydaktyczne  

5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:  

1) W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).

2) Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty na realizację zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)

3) Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4) Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)– aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do jego reprezentacji,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
– zaświadczenie / oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

5) Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7 w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 listopada 2007 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

6) Druk oferty na realizację zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie www.gops.pelplin.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie tel. 058 5361247  

6. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 

1) Przy ocenie ofert Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu ( celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
– koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
– wysokość wkładu, własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od miasta dotacji,
– doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Miastem i Gminą Pelplin,
– możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

2) Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

3) Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi Gminy i Miasta Pelplin dnia 4 grudnia 2007r., który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.         

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1) Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych, związanych z realizacją zadania ( plakatach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminną Komisję do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pelplinie.

2) Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

– wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
– dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Pelplin oryginałów dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3) Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Pelplin oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie www.gops.pelplin.pl

Plik z drukiem oferty do pobrania tutaj i na stronie internetowej w zakładce Komisja Alkoholowa/Pliki do pobrania