Informacje dotyczące Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

W projekcie weźmie udział 5 osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej długotrwale korzystających z pomocy społecznej, dla których dominującymi barierami w podjęciu zatrudnienia są: niskie wykształcenie, brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych.Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, objęcie ich kompleksowym systemem wsparcia, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji w tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa i doradcę zawodowego. Zapewniamy udział w szkoleniach i terapię psychologiczną, rodzinną, dzięki której uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, rozwiną umiejętności społeczne aby wymienione działania przyniosły pożądany efekt przewidujemy konsultacje psychologa i doradcy zawodowego na czas trwania kontraktu.