Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

  KOMUNIKAT
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.                 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na pisemny wniosek uprawnionego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w terminie od 1 września do 15 września 2020 r.

 Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich,
 2. pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów,
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznaje z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie w drodze decyzji administracyjnej.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Społecznej, Pelplin, pl. Grunwaldzki 6 w terminie od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w godz. pracy ośrodka. 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. wszystkie dochody netto uzyskane w sierpniu 2020 r.:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia urzędu gminy, decyzji o wymiarze podatku rolnego za 2020 rok albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej zawierającego informację o wysokości przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • decyzje starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • oświadczenia, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie osiąga dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 • decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wyrok sądu potwierdzający wysokość przyznanych alimentów,
 • oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów,
 • zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego uczęszczania do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina Pelplin,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia.

 Formularze wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin dostępne będą:

 1. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Społecznej, Pelplin, pl. Grunwaldzki 6 od dnia 3 sierpnia 2020 r.,
 2. na stronie internetowej mops.pelplin.pl od 3 sierpnia 2020 r.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr. tel. 58 536-12-47 w. 23.

Wzór wniosku do pobrania tutaj