Pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych na 2015 rok.

Zgodnie z pismem przekazanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, przekazujemy informację, że w 2015 roku nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań
z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób represjonowanych.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą się zwrócić o pomoc bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku oraz inne informacje dotyczące procedury przyznawania pomocy znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl oraz w siedzibie MOPS Pelplin.

Wzorem lat ubiegłych, wszelkiej pomocy w tym zakresie udzielą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, tel. 58 536 12 47.