POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Kryteria, które muszą spełnić końcowi odbiorcy (kwalifikowalność)

 • Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach programu FEAD, Podprogram 2018 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., a w szczególności jej art 7 z jednoczesnym zastosowanie, kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%) – zgodnie z wytycznymi IZ z 10  kwietnia 2018 roku:
  – 1 268,00 zł da osoby samotnej
  – 1 028,00 zł dla jednego członka w rodzinie
  Od 1 października kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:
  – 1 402,00 zł da osoby samotnej
  – 1 056,00 zł dla jednego członka w rodzinie
 • Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci  paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

  Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wystawiają Ośrodki Pomocy Społecznej.