Prawo

PRAWO

 1. POMOC SPOŁECZNA
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

( t. j. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

( t. j.  z 2015 r. poz.149 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( t. j. z 2015 r. poz.1390 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. z 2015 r.  332 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

( t. j. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. z 2015 r. 581 ze zm.).
 1. ŚWIADCZENIA SOCJALNE
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

( t. j. z 2015 r. poz.114 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

( Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ),

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

( t. j. z 2013 r. poz.966 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

( t. j. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

 1. PROFILAKTYKA
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U z 2015 r. poz.1286 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

( t. j. z 2016 r. poz. 224).