„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wzorem lat ubiegłych kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten rozpoczął się od marca i potrwa do końca grudnia 2011r.

     
W ramach Projektu wsparciem zostało objętych 16 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podpisano 16 kontraktów socjalnych z kobietami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo, w tym 6 kontraktów z kobietami, które otrzymały pomoc w postaci asystenta rodziny.

W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji w tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna realizowana przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego. Jak co roku zapewniamy udział w szkoleniach dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, rozwiną umiejętności społeczne, aby wymienione działania przyniosły pożądany efekt. Uczestnicy projektu objęci zostaną również pomocą finansową.
W dniach 23-26.05.2011r. odbyło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego.