Świadczenie wychowawcze – podstawowe informacje

 1. Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. Przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia,

 3. Przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie (z uwzględnieniem pkt.2),

 4. Przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 5. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 6. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

 7. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

 8. Jeśli prawidłowy wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 2 lipca br. do dnia 10 lipca br., , to świadczenie wypłacone zostanie do końca lipca 2016 r.

 9. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 10. Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

 11. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.