Szkolenia osób bezrobotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wzorem lat ubiegłych kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ten rozpoczął się od lutego i potrwa do końca grudnia 2012r.

 

W ramach Projektu wparciem zostało objętych 11 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podpisano 11 kontraktów socjalnych
z uczestniczkami projektu.

W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna realizowana przez pracownika socjalnego, psychologa
i doradcę  zawodowego. Jak co roku zapewniamy udział w szkoleniach dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego
i efektywnego poszukiwania pracy, rozwiną umiejętności społeczne, aby wymienione działania przyniosły pożądany efekt. Uczestnicy projektu objęci zostaną również pomocą finansową.

 

Odbywające się kursy: Od 13.06.2012 do 21.06.2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego.

 

                W dniach od 03.07.2012 do 11.07.2012 odbyło się szkolenie z zakresu autoprezentacji prowadzonej przez psychologa.

 

W dniach od 17.09.2012 do 02.10.2012r. odbył się kurs profesjonalny sprzedawca po ukończeniu którego Panie otrzymały certyfikaty.

 

W chwili obecnej odbywają się kursy:

Opiekunka osoby starszej,

 

Kurs kosmetyczny