UWAGA !! Otwarty konkurs

 1. Na podstawie art.25, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami, Kierownik MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na świadczenie usług i rehabilitacji osób  z zaburzeniami psychicznymi w ramachŚrodowiskowego Domu Samopomocy.
 2. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
 3. .Zadaniem z pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacji świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla około 15 osób w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31grudnia 2009 r. i od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

 4. Przewidywana kwota na realizację zadania na  rok 2009 r.-  135.000 zł i na rok  2010 – 135.000 zł. Koszt realizacji usług opiekuńczych w 2007 r., wyniósł – 112.500 zł..

  Koszt realizacji zadania w okresie od stycznia 2008 r. do  października 2008 r. wyniósł 112.500 zł.

 5. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności i wyznania, jeżeli ich cele statutowe  obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 6. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2008r.do godz.9.45 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, w godz. od 8.00 do 15.00,  w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem Konkurs otwarty naświadczenie usług  i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

 7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zawarcie w niej: szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania zawierającego opis planowanego działania, informacji o terminie i miejscu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacji  o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, innych informacji zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert oraz dołączenie do oferty: – aktualnego oryginalnego dokumentu potwierdzającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu  ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) np: wypis z KRS,– kserokopii aktualnego dokumentu określającego cel i zadania np: statut,– oświadczenia o terminowym rozliczeniu się z dotychczas  otrzymywanych dotacji jednostek samorządu terytorialnego,

  – sprawozdania merytorycznego  i finansowego za ostatni rok.

 8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia, w formie załącznika do składanej oferty całościowego, szczegółowego programu działania, w zakresie zadania oraz do przedstawienia szczegółowej, miesięcznej kalkulacji kosztów.
 9. Podmiot uprawniony, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji  zadania.

 10. Podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany  do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

 11. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 15stycznia 2010 r.

 12. Warunki przyznania dotacji i warunki realizacji zadania określa ustawa  o pomocy społecznej.

 13. Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 29 grudnia 2008r.o godzinie 10.00, dokona rozstrzygnięcia konkursu, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania oraz wymagania określone w art.31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.w którym przy rozpatrywaniu  ofert organ ogłaszający konkurs:1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realcji do zakresu rzeczowego zadania;4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

  5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 14. Komisja dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:a) merytorycznej wartości oferty,b) społecznego znaczenia inicjatywy,c) kosztów wykonania zadań, w tym wysokości wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,d)efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,e) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,f) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadania,

  g) innowacyjność realizacji projektu.

 15. Wzór oferty, umowy i sprawozdania można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 83-130 Pelplin ul.Plac Grunwaldzki 7/1.

 16. O wynikach konkursu, podmioty które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie  do jednego miesiąca od jego rozstrzygnięcia.

 17. Planowana na realizację zadania kwota może podlegać korekcie, po uchwaleniu budżetu

                                                                     Kierownik Miejskiego Ośrodka
                                                                     Pomocy Społecznej w Pelplinie
                                                                     Maria Pańczyk