Ważne informacje z PFRON

Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundację są następujące:

– podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS);
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopien niepełnosprawności;
– terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnosprawnego domownika. Prowadzona jest od 2 stycznia przez:

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13

Następnie, po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu składek w KRUS tj. do 31 stycznia 2008 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce SOD bądź telefonicznie 0801 233 554