Zadania ośrodka

MOPS realizuje w szczególności zadania wymienione jak niżej:

  1. Pomoc społeczna
  2. Świadczenia rodzinne
  3. Świadczenia wychowawcze (500+)
  4. Świadczenie dobry start (300+)
  5. Stypendia szkolne
  6. Fundusz alimentacyjny
  7. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
  8. Obsługa księgowo-administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
  9. Obsługa księgowo-administracyjna Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  10. Obsługa księgowo-administracyjna Klubu Senior Wigor Rajkowy oraz Klubu Senior Wigor Lignowy Szlacheckie