Zarządzenie Nr 13/09

Na podstawie art. 130§2ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r.Nr 21,poz.94 z póż.zm.)oraz  §7 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie (Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pelplinie z dnia 7 kwietnia  2009 roku –zarządzam:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w  zamian za dzień 26 grudnia 2009 roku.

§2

Informację o zmienionej liczbie dni pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy w Pelplinie w miesiącu grudniu podaje  się  do  wiadomości publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ,tablicy ogłoszeń MOPS Pelplin.
                             

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.130§2Kodeksu Pracy- pracodawca za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy udziela pracownikom innego dnia wolnego. dzień 26 grudnia 2009 roku (sobota) jest dniem świątecznym (dzień ustawowo wolny od pracy) i w związku z tym zaistniała konieczność ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Maria Pańczyk