Zarządzenie Nr 15/10

Zarządzenie Nr 15/10
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w miesiącu czerwcu 2010 r.
 
Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie – Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. , zarządzam:
§ 1
Ustalam dzień 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 1 maja 2010 r. Ustalenie dnia wolnego od pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami art.130 § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy, udziela pracownikom innego dnia wolnego. Dzień 1 maja 2010 r. ( sobota) jest dniem wolnym od pracy.
§ 2
Informację o zmienionej liczbie dni pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w miesiącu czerwcu 2010 r. podaje się do wiadomości poszczególnym pracownikom oraz do wiadomości publicznej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.