Zarządzenie nr 7

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie  (Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2006 r. ze zm.) – z a r z ą d z a m:

 § 1
Ustalam dzień 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 01 listopada 2008r.
 § 2
Informację o zmienionej liczbie dni pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w miesiącu listopadzie 2008 roku podaje się do publicznej wiadomości. 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 
U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z ustaloną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie organizacją pracy – wszystkie soboty w roku kalendarzowym są dniami wolnymi od pracy.Dzień 1 listopada 2008 roku (sobota) jest dniem świątecznym ( dzień ustawowo wolny od pracy). Wymienione okoliczności wskazują konieczność ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.