Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny na terenie Gminy Pelplin funkcjonuje od 2011 roku, został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Jest on efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest
w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

Zespół Interdyscyplinarny w Pelplinie ma obecnie 12 członków.

 

Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego należą:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Głównymi dokumentami na których pracuje Zespół Interdyscyplinarny to:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021 poz. 1249);

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901);

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. 2023 poz. 2151).

 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie lub Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin.  Omawiane są na nich sprawy bieżące oraz problemy z jakimi spotkali się członkowie grup diagnostyczno – pomocowych.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, nieodpłatnie. Są oni zobowiązani do całkowitej poufności i maja prawo do przetwarzania danych w obszarze dotyczącym stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń w postępowaniu sądowym
i administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą: osób dotkniętych przemocą lub stosujących przemoc.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/2023 Burmistrza Mistrza i Gminy Pelplin z dnia 07 września 2023 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Lp. Nazwisko i imię

 

                Adres Instytucji
1. Kupczyk Dorota

Przewodnicząca Zespołu

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1

2. Laskowski Maciej

Zastępca Przewodniczącego

Gmina Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Pelplinie

 

3. Brzeska Maria

Sekretarz zespołu

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1

4. Adriana Włoch

Członek zespołu

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1

5. Edyta Grzonka

Członek zespołu

Caritas Diecezji Pelplińskiej
6. Muchowska Małgorzata

Członek zespołu

Sąd Rejonowy w Tczewie

Al. Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew

7. Świgoń Alicja

Członek zespołu

Sąd Rejonowy w Tczewie

Al. Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew

8. Ewa Milka

Członek zespołu

Pelplińskie Centrum Zdrowia
9. Jasiński Sławomir

Członek zespołu

Komisariat Policji w Pelplinie

ul. Wybickiego 2

10. Grenc Arkadiusz

Członek zespołu

Komisariat Policji w Pelplinie

ul. Wybickiego 2

11. Naumowicz Mariusz

Członek zespołu

Komisariat Policji w Pelplinie

ul. Wybickiego 2

12. Artur Patyk

Członek zespołu

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

 

 

STOP PRZEMOCY!
Jeśli jesteś bita(y) i upokarzana(y) słyszysz groźby,
Jeśli dzieje Ci się krzywda- masz prawo do obrony i wsparcia ze strony policji, pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przedstawiciele wymienionych instytucji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który powstał również w Twojej społeczności lokalnej.
Nie w każdym domu panuje miłość i zrozumienie.
Nie bądź obojętny na ich krzywdę.
Reaguj na Przemoc.
Możesz uratować życie.

Lokalna pomoc dla osób w kryzysie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47 Email: poczta@mops.pelplin.pl

Zespół Interdyscyplinarny
Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47 wew. 24

Wydział Interwencji Kryzysowej
ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew Tel. 58 530 44 49 Tel. 508350484

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plac Grunwaldzki 7/1 83-130 Pelplin Tel. 58-536-12-47
Email: poczta@mops.pelplin.pl

Komisariat Policji w Pelplinie ul. Wybickiego 2a 83-130 Pelplin Tel: 112 Tel: 47 742 83 20

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Kasztanowa 2, 83-110 Tczew tel. (58) 728-50-46

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tczewie ul. Wojska Polskiego 5,
83-110 Tczew Tel. (58) 530 27 00

Prokuratura Rejonowa w Tczewie ul. Sadowa 6, 83-110 Tczew Tel. (58) 531 06 41

Sąd Rejonowy w Tczewie Aleja Zwycięstwa 14 , 83-110 Tczew Tel. 58 778 50 00,

 

Potrzebujesz wsparcia psychologa?  zadzwoń!  58 536 12 47